Graduate Students:
* Doyoung Kim (doyoung.kim@g.skku.edu)
* Younghwa Oh (younghwaoh@g.skku.edu)
* Wooseok Kim (wooseokkim@g.skku.edu)
* Sang Uk Park (sangukpark8@gmail.com)

 
Co-advising with Prof. Kaewon Choi
* Sae Won Cheon (csw980303@naver.com)
 
Undergraduate Students:
* Jeong Woo Chae 
* Ji Hwan Kim
* Hee Kyu Lee
* Tae Yong Jeon
* Byeong Woon Lee